350.000 
-10%
450.000 
-14%
300.000 
380.000 

Chưa phân loại

GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG

330.000 
-10%

CÁC MÓN VỀ GÀ

GÀ HẤP NƯỚC MẮM + XÔI

350.000 
CÁC MÓN ĐÃ CHỌN

Tổng: 0

Chọn0

0971.555.009